BETA
0
Връзка с Фейсбук
Начало

Политика за лични данни

Администриране и защита на лични данни на потребителите на www.bestseller.bg 

Настоящият документ съдържа общи положения и условия, съгласно които „Бестселър България” ЕООД, ЕИК 200885101, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Искър", ж.к. "Дружба" 1, бул. "Искърско шосе" 19, ет. 1, представлявано от Анна Георгиева – Управител, ще събира, обработва и съхранява предоставени от потребителите на интернет информационната платформа www.bestseller.bg лични данни.

I. „Бестселър България” ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа и да отговаря за защитата на информацията за потребителя, станала му известна по повод взаимоотношенията му с потребителите, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури.

II. В регистрационната форма и/или формата за поръчка, попълвана от потребителя, „Бестселър България” ЕООД обозначава задължителните или незадължителните полета за предоставяне на личните данните. С изразяване на съгласие с Общите условия за ползване на информационната платформа www.bestseller.bg, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред и цели.

III. Ограниченията съгласно по-горния текст не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са нарушили права или законни интереси на трети лица или императивни правни норми. В този случай „Бестселър България” ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на компетентните държавни органи, съгласно действащите законови разпоредби.

IV. Съгласно Общите условия (позиционирани и достъпни за потребителя в информационната платформа www.bestseller.bg), потребителят се съгласява личните му данни да се използват от „Бестселър България” ЕООД за идентификация по сключените договори, маркетингови цели, отчетно-счетоводни цели и статистическа обработка в съответствие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

V. Съгласно Общите условия (позиционирани и достъпни за потребителя в информационната платформа www.bestseller.bg), потребителят се съгласява с въжможността „Бестселър България” ЕООД да му изпраща рекламни, търговски и информационни съобщения на електронната поща, регистрирана към потребителския профил, и да контактува с него по телефон – с маркетингова цел или в случай на изтичащи срокове в услуга на клиентите.

В случай, че някое от настоящите условията стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част остава в сила.

Настоящите условия са утвърдени с решение на едноличния собственика на капитала на „Бестселър България” ЕООД и влизат в сила за всички потребители считано от 17.03.2014 г.